Η ΠΟΕΣ με έγγραφο της θέτει το θέμα του υπολογισμού της σύνταξης στρατιωτικών που θα αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας από το 2002 και μετά.

Το έγγραφο:

ΘΕΜΑ : Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ : α. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ A΄ 85, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/08.6.2018 Εγκύκλιος Υπουρ-γείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/40444/1053/21.5.2019 Εγκύκλιος Υπουργεί-ου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

δ. Ν.4676/2020 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις»)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του σχετικού (α), όπως τροποποιήθηκε με το (δ) όμοιο και ισχύει, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού. Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από την 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.

2. Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω σχετικού (α) ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων − λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου δε, για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

3. Με τις σχετικές (β) και (γ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δόθηκαν λεπτομερείς διευκρινήσεις για το ύψος και τη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου που λογίζεται ως διπλάσιος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, ειδικότερα δε για τους στρατιωτικούς, που θα προβούν στην αναγνώριση του χρόνου αυτού για την υπηρεσία τους στις ΕΔ πριν από το έτος 2002 ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών.

4. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί είναι ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους στρατιωτικούς που θα αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας από το 2002 και μετά.

Για παράδειγμα:

α. Στρατιωτικός ο οποίος θα εξέλθει από την υπηρεσία το 2022 κι έχει αναγνωρίσει συντάξιμο χρόνο ως διπλάσιο για το διάστημα 1992 -1997, αυτός ο χρόνος θα προσμετρηθεί μόνο για το ποσοστό αναπλήρωσης και συνεπώς η ανταπο-δοτική σύνταξή του θα προκύψει από το κλάσμα:

τύπος α Συνολικές Συντάξιμες Αποδοχές διαστήματος 2002 έως 2022

Σύνολο μηνών για 20 έτη (2002 – 2022)

β. Στρατιωτικός ο οποίος θα εξέλθει από την υπηρεσία το 2022 κι έχει αναγνωρίσει συντάξιμο χρόνο ως διπλάσιο για το διάστημα 2002 – 2007 (σημαντικά μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με την περίπτωση α) αυτός ο χρόνος θα προσμετρηθεί στον μέσο όρο αποδοχών στον αριθμητή του κλάσματος:

Συνολικές Συντάξιμες Αποδοχές 2002 έως 2022 καθώς και τις

τύπος β αντίστοιχες της 5ετίας μεταξύ 2002 – 2007 Σύνολο μηνών για 20 έτη (2002 – 2022)

ή

Συνολικές Συντάξιμες Αποδοχές 2002 έως 2022 καθώς και τις

τύπος γ αντίστοιχες της 5ετίας μεταξύ 2002 – 2007 Σύνολο μηνών για 25 έτη (2002 – 2022 + 2002 – 2007)

5. Από τα ανωτέρω παραδείγματα προκύπτουν τα εξής:

α. Στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης επιλεγεί ο τύπος β, τότε θα υπάρξει θετική διαφορά σε σύγκριση με την περίπτωση του παραδείγματος α, κάτι το οποίο κρίνεται φυσιολο-

γικό αφού ο στρατιωτικός κατέβαλλε σημαντικά πολύ υψηλότερο ποσό ώστε να προβεί στην αναγνώριση χρόνου μετά το έτος 2002.

β. Αντιθέτως, εφόσον για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης επιλεγεί ο τύπος γ, θα υπάρξει αρνητική διαφορά σε σύγκριση με την περί-πτωση του παραδείγματος α, δηλαδή ο δικαιούχος ενώ θα έχει καταβάλλει ένα σημα-ντικό ποσό για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου του θα λάβει μικρότερη σύνταξη από τον συνάδελφό του, του πρώτου παραδείγματος.

6. Εξ όσων γνωρίζουμε οι οικονομικές υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και των Γενικών Επιτελείων έχουν απευθυνθεί επανειλημμένως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να λάβουν κάποια απάντηση – διευκρίνιση ή τουλάχιστον δεν έχει πληροφο-ρηθεί κάτι τέτοιο η Ομοσπονδία μας.

7. Στο σύνολο του προσωπικού έχει καλλιεργηθεί η λογική πεποίθηση ότι εφόσον θα καταβάλλουν μεγάλα ποσά για την αναγνώριση αυτή, δηλαδή επιλέξουν το διάστημα από το 2002 και εντεύθεν θα λάβουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν έκαναν αυτή την επιλογή. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα του νόμου για τις συντάξεις όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.

8. Εν αναμονή εκδόσεως συντάξεων των συναδέλφων με τον νέο τρόπο υπολογισμού και πριν τούτοι (οι συνάδελφοί μας) βρεθούν προ εκπλήξεων, παρακα-λούμε όπως μεριμνήσετε για έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου περί της ορθής εφαρμογής του υπολογισμού, που δεν μπορεί να είναι άλλος, κατά τη άποψη της Ομοσπονδίας μας, από αυτόν του τύπου β.

9. Ο κ. ΥΕΘΑ, προς τον οποίο αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται όπως παρέμβει προσωπικά, ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες και κοστοβόρες νομικές διεκδικήσεις, θεωρώντας ότι αυτό δεν είναι αυτοσκοπός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

10. Οι Ενώσεις Αποστράτων και λοιποί Σύνδεσμοι – Σύλλογοι – Ομοσπονδίες, προς τις οποίες κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τυχόν ενέργειές τους, προς ενίσχυση του αιτήματος.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016