Μπορεί οι κληρικοί να έχουν βγει στο “αντάρτικο” υποστηρίζοντας ότι από τη συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου κινδυνεύουν με απόλυση, στις ΕΔ πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα! Όχι ότι υπάρχει και για τους ιερείς εκτός ΕΔ…

Τι αναφέρει μεταξύ άλλων η προκήρυξη:

“Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν με ιερείς, που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση Επιτροπής ΠΥΣ, ύστερα από επιλογή μεταξύ των υποψηφίων αγάμων ή εγγάμων, που φέρουν τον πρώτο ή δεύτερο ιερατικό βαθμό (Διακόνου – Πρεσβυτέρου)”, αναφέρεται στην προκήρυξη.

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την κατάταξή τους ως Αξιωματικοί, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004 (Α ́ 217)].

β. Να είναι πτυχιούχοι Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ορθοδόξου Σχολής του Εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το Κράτος ή φοιτητές τούτων, εφόσον διανύουν τουλάχιστον το τρίτο έτος των σπουδών τους, ή απόφοιτοι Ανώτερης ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου (Ε.Ε.Λ.) ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου (Ε.Γ.), ή Ιερατικού Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.), ή Εκκλησιαστικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από αυτούς, όσοι έχουν πτυχίο ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή πτυχίο ισότιμο με εκείνα των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ονομάζονται ιερείς Α ́ τάξεως (Λοχαγοί) και οι υπόλοιποι ιερείς Β ́ τάξεως (Υπολοχαγοί).

γ. Να έχουν ορθή και υγιή πίστη, ήθος σεμνό, βίο λιτό και γενικά διαγωγή ανεπίληπτη.

δ. Να μην έχουν καταδικασθεί για πράξη που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως κακούργημα, ανεξάρτητα αν αποκαταστάθηκαν, ή για κάποιο από τα πλημμελήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδορκίας, για παράβαση των νόμων περί προσβολών του πολιτεύματος και προδοσίας της χώρας και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, χρήσεως ναρκωτικών και λαθρεμπορίας ή για απόπειρα τέλεσης αυτών, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα αδικήματα.

ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί για βαρέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν.δ. 90/1973, εκκλησιαστικά αδικήματα.

στ. Να είναι σωματικώς ικανοί, σύμφωνα με το π.δ. 11/2014. Το προσόν αυτό πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο της εξέτασης όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης.

ζ. Να έχουν ηλικία μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ετών (γεννηθέντες απότην1η Ιανουαρίου1974μέχριτις31Δεκεμβρίου2000),σύμφωναμετιςδιατάξειςτου ν. 3421/2005, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, που έχουν προβεί σε διόρθωση του έτους γέννησης με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3421/2005.

η. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

θ. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016