Τι αλλαγές προτείνει η ΠΟΕΣ στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών προτείνει μια σειρά αλλαγών στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ .Ποιες είναι αυτές:

Σχέδιο Νόμου με Τίτλο: «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών -Επιθεωρητών Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις»

 Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το σχετικό σχέδιο νόμου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του οι κάτωθι ρυθμίσεις:

 Στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 του ν.2439/1996 (Α΄ 219), προστίθεται υποπαράγραφος «στ» ως εξής:

 «στ. Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι,απόφοιτοι ΑΣΣΥ”

 Αιτιολογική Έκθεση:

 Με την παρούσα διάταξη δίδεται η δυνατότητα στους προερχόμενους από

 ΑΣΣΥ Αξιωματικούς του ν.2439/1996 του ΠΝ και του ΣΞ να εναρμονιστούν πλήρως με τις

ισχύουσες στον ίδιο νόμο διατάξεις που αφορούν τους ΑΣΣΥ της ΠΑ, αναφορικά με τον

καταληκτικό τους βαθμό, στο πλαίσιο της διακλαδικής ισότητας.

 γ. Το άρθρο 4 να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου, ως εξής: «Η παρ. 26 του

άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (Α΄ 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου

δεύτερου του Ν.4433/2016 (Α΄ 213), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Με

την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των

άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22

του N.2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχο-

νται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους

αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του

Ν.Δ.445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N.705/1977 (Α΄ 279),

οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι

 31.12.2015.

 Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2015

είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν επιπλέον

και οι διατάξεις της υποπαρ. 8δ του άρθρου 3 του N.2439/1996 (Α΄ 219). Για τους

αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ,καθώς και τους

αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων

εθελοντών του N.Δ.445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του

N.705/1977 (Α’ 279), ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 8 του

άρθρου 5 του N.2439/1996 (Α΄ 219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου

αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους.

 

Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2012, το προηγούμενο εδάφιοεφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του N.3978/2011 (Α’ 137).

 Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων

εθελοντών του N.Δ.445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του

N.705/1977 (Α΄ 279), που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής

υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015, δεν είναι απαραίτητη η

συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6

του N.2439/1996 (Α΄ 219)».

  Αιτιολογική Έκθεση:

 Με την παρούσα διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (Α΄ 134), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4433/2016 (Α΄ 213), η οποία αποσκοπούσε στην εναρμόνιση των μεταβατικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010 και του σταδιοδρομικού Ν.3883/2010 (Α΄167), αφενός για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ της τάξεως 1992 (καταταγέντες το έτος 1990), προς άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισής τους, ως προς τη βαθμολογική τους εξέλιξη, σε σχέση με αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης παλαιοτέρων και νεοτέρων τάξεων, αφετέρου για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ΝΔ 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977 (Α΄ 279).

Για την αντικατάσταση της εν λόγω δυσαρμονίας, καθορίζεται με την ως άνω διάταξη, ότι οι εν ενεργεία αξιωματικοί αυτών των προελεύσεων που συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2015 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας (ήτοι καταταγέντες το έτος 1990), υπάγονται στο εξής στις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του προϊσχύσαντος σταδιοδρομικού Ν.2439/1996 (Α΄ 219), στις οποίες υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167), τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που μέχρι 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

 δ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν.4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σεχηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη πουείτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστικήαπόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ωςδικαστικοί συμπαραστάτες (πλήρως ή μερικώς) ατόμων με αναπηρία ή ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)».

 Αιτιολογική έκθεση:

 Με την προτεινόμενη διάταξη συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες του στρατιωτικού προσωπικού, οι οποίες καθίστανται άξιες µείζονος, σε σχέση µε τα υπόλοιπα στελέχη, πρόνοιας από την Πολιτεία, όσον αφορά στην εξασφάλιση, στο µέτρο των υπηρεσιακών δυνατοτήτων, της εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους στον τόπο της προτίµησής τους, λόγω των επαυξηµένων ηθικών και νοµικών υποχρεώσεων που υπέχουν οι κατηγορίες αυτές στο πλαίσιο των ιδιαίτερων βαρών, τα οποία αντιµετωπίζουν στο στενό τους περιβάλλον και οι στρατιωτικοί που με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες (πλήρως ή μερικώς) ατόμων με αναπηρία.

ε.H παρ.του άρθρου 9 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Μόνιμοι Υπαξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ και Ανθυπασπιστές, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως

Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου

σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότη-

τα Αξιωματικού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3, κατά τις ισχύουσες διατάξεις

προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων με απόφαση του

οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα Κριτήρια του άρθρου 12».

 Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη διάταξη συµπεριλαµβάνεται στις κατηγορίες των Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών, που μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών, ως πτυχιούχοι ΑΕΙ και η κατηγορία των Ανθυπασπιστών προέλευσης ΕΜΘ, που από νομοθετική αστοχία δεν είχε συμπεριληφθεί στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν.3883/2010, μετά τη συμπερίληψη των Υπαξιωματικών προελεύσεων ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 2 του ν.4407/2016 (Α΄ 134).

Επιπλέον:

Επί του άρθρου 01: Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων Σωστή και δίκαιη διάταξη, ειδικά τη σημερινή εποχή. Ωστόσο ομιλεί μόνο για αξιωματικούς (και εξ Υπαξιωματικών), ενώ δεν αναφέρει τίποτα για τους Υπαξιωματικούς θεσμών Εθελοντή Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που φθάνουν μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή εν ενεργεία και Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.) που φθάνουν μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων, εν ενεργεία.

Σύμφωνα με το ΝΔ 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των ΑνθστώνΜόνιμων και Εθελοντών οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων») οι ανωτέρω κατηγορίες Υπαξιωματικών αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση τους, λόγω ορίου ηλικίας, οι μεν Ανθυπασπιστές με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού τετάρτου (54 ου)έτους της ηλικίας τους και οι δε Υπαξιωματικοί με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού (50 ουέτους της ηλικίας τους, όταν στους θεσμούς αυτοί κατετάγησαν άνθρωποι ακόμη και στην ηλικία των είκοσι οκτώ (28) ετών.

 Όπως αντιλαμβανόμαστε στους συναδέλφους μας αυτούς θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, καθόσον η όποια σύνταξη θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3865/2010, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους, δηλαδή ελαχιστότατη.

 Προς θεραπεία του ανωτέρω προβλήματος προτείνουμε την εξής τροποποίηση:

«Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νδ 445/74 (Α΄160) τροποποιείται ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας τους».

Print Friendly, PDF & Email
Δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016