Με έγγραφό της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που είναι μέλος της ΠΟΕΣ θέτει το θέμα της αδικίας των καταταγέντων το 1991 στελεχών, η οποία όπως γράφουν δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς με το νόμο του ΥΠΕΘΑ. Ζητούν κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης (τροποποίηση του Ν.3883/2010), ώστε να προαχθούν άμεσα  οι καταταγέντες αξιωματικοί ΑΣΣΥ 1991 που θίγονται, στο βαθμό του Λοχαγού , αφού προήχθησαν οι  νεότεροι τους αντίστοιχοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977.

Όλο το έγγραφο της  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ:

 

ΘΕΜΑ: Προσωπικό-Διοικητικά.

ΣΧΕΤ :         Το υπ΄αριθμ:15/13 Φεβ 17 έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ

  1. Σε    συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου μας και κατόπιν του ψηφισθέντος Ν.4494/2017 ο οποίος κατάφερε να αμβλύνει τις διαφορές και να επιλύσει πολλά προβλήματα που υπήρχαν στις ένοπλες δυνάμεις και στο προσωπικό της , παρόλα αυτά  κατα τη γνώμη μας δεν μπόρεσε να κάνει άρση  της αδικίας που συνεχίζουν να υφίστανται οι καταταγέντες το 1991 και την οποία έιχαμε επισημάνει με το σχετικό.Για το λόγο αυτο και κατόπιν συνεχών παρεμβάσεων των μελών μας για την επίλυση του θέματος , θέτουμε υπόψιν σας τα παρακάτω:

               ¨  1.  Με τον Ν.4407/2016, άρθρο 47 παρ.11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4433/2016 άρθρο 2 παρ.4,οι μονιμοποιημένοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν.705/1977, προήχθησαν  στο βαθμό του Λοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ), χωρίς να προαχθούν μαζί τους οι καταταγέντες ΑΣΣΥ 1991 τους οποίους κατά νόμο ακολουθούσαν εξαρχής από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011 και 78/2015) ως νεότερες και τούτο διότι υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, ενώ η τάξη που ακολουθούσαν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3883/2010. Με τον τρόπο αυτό όμως, καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν ξαφνικά όχι μόνο αρχαιότεροι αλλά και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων  της σειράς τους.

                   α. Περαιτέρω συμφώνως του άρθρου δεύτερου  παρ. 4, του (δ)    σχετικού με το οποίο αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε το άρθρο 47 παρ. 11 του (α) όμοιου,  «….Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977, που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 2439/1996…»., χρόνος που είναι όμως απαραίτητος και προαπαιτούμενος για όλα τα υπόλοιπα στελέχη ανεξαρτήτως βαθμού, προέλευσης και κλάδου. Αυτό δε είχε ως συνέπεια, να προαχθούν νεότεροί  Αξιωματικοί εξ’ Υπαξιωματικών, και δη από τις προερχόμενες εκ των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/77.

            2. Με τον Ν.4494/2017 άρθρο 4 παρ.3, «….στ. Αντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των κλάδων τους, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Σε όσους έχουν ήδη αποστρατευτεί, απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.», απονέμεται ο καταληκτικός βαθμός του Συνταγματάρχη στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που υπάγονται στον παραπάνω νόμο(Ν.2439/1996), ενώ οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ του Ν.3883/2010 άρθρο 23 περίπτωση (4) στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

     1.   Ως προς το βαθμολογικό:

       

                      α. Κατάθεση στην Βουλή των Ελλήνων, νομοθετικής ρύθμισης (τροποποίηση του Ν.3883/2010), ώστε να προαχθούν άμεσα  οι καταταγέντες αξιωματικοί ΑΣΣΥ 1991 που θίγονται, στο βαθμό του Λοχαγού , αφού προήχθησαν οι  νεότεροι τους αντίστοιχοι εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977.

  1. Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν.3883/2010.

Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167) προστίθεται παράγραφος 4 Α, ως εξής:

«4 Α . Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, απαιτείται η συμπλήρωση τριών(3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ.»

                  

                      β.     Ως προς την νομική υποστήριξη του παραπάνω αιτήματος, δύναται να χρησιμοποιηθεί, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» καθιερώνεται όχι μόνο η ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και η ισότητα του νόμου έναντι αυτών, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης κατά την ρύθμιση ουσιωδώς όμοιων πραγμάτων, σχέσεων, καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν μπορεί να νομοθετεί κατά διάφορο τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και προβαίνοντας σε διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Κατά τη ρύθμιση όμως ουσιωδώς διαφόρων πραγμάτων, σχέσεων, καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων ο νομοθέτης όχι μόνο μπορεί, αλλά επιβάλλεται να έχει διάφορη μεταχείριση για να μην καταστρατηγείται εν τέλει η αρχή της ισότητας (Ολ.ΑΠ 15/1999 ΝοΒ 2000, 456, Ολ. ΑΠ 12/1997 ΝοΒ 1998, 40 ΑΠ 456/1999 ΕλΔνη 1999, 1726, ΑΠ 462/1999 Ελ.Δνη 40, 1729, ΣτΕ 466/1999).

                      γ. Με την υλοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης αποκαθίσταται και η ισορροπία με την τάξη 1992, ένα(1) έτος διαφορά και όχι τέσσερα (4) με τις παρούσες διατάξεις.

  1.   Ως προς τον καταληκτικό βαθμό:

                        α.  Κατάθεση στην Βουλή των Ελλήνων, νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα τροποποιεί τις διατάξεις του Ν.3883/2010 άρθρο 23 περίπτωση (4) και θα αναφέρει ως καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ.

                        β.  Ομοίως τροποποίηση του άρθρου 32 παρ.1α του παραπάνω νόμου ως εξής: «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει 40ετή συντάξιμη υπηρεσία». ¨

             2.     Κατόπιν των ανωτέρω η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ παρακαλεί όπως η Ομοσπονδία γίνει κοινωνός της επίλυσης του θέματος όπως πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχει πράξει και το  οποίο  τονίζουμε ότι είναι  και διακλαδικό.  

           

Print Friendly, PDF & Email
Δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016