Άρθρο του Παν. Σταμάτη *

Σχετικά με την αναμενόμενη έκδοση ΠΔ για την απόκτηση Α.Ν.Ι., των αποστράτων αξιωματικών ΠΝ και ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.,  από έγκυρες πηγές, σήμερα πληροφορήθηκα τα εξής:

Το ΠΝ πρότεινε όλοι οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Ναυάρχου (Α/ΓΕΝ-Α/Σ) να παίρνουν δίπλωμα πλοιάρχου Γ΄ τάξης Εμπορικού ναυτικού, δηλαδή αυτό που παίρνουν οι απόφοιτοι των σχολών του Ε.Ν.

Τι έλεγε όμως  η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4150/2013 σχετικά για την έκδοση του ΠΔ:

«Σε ό,τι αφορά στην προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 31 επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Με τη διάταξη του άρθρου 18 του β.δ. της 18ης Φεβρουαρίου 1954 (Α΄27), προβλέπεται ότι Υποπλοίαρχοι του Πολεµικού Ναυτικού (Π.Ν.) που αποµακρύνθηκαν από τις τάξεις του για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από επαγγελµατική ανικανότητα, αποκτούν αυτοδίκαια το δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Εµπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.).

Ανάλογες διατάξεις υπάρχουν και για λοιπούς βαθµούς Αξιωµατικών και βαθµοφόρων του Π.Ν. για τις λοιπές κατηγορίες διπλωµάτων, αδειών και πτυχίων Ε.Ν..

Η ανωτέρω διάταξη παραµένει σε ισχύ, δεδοµένου ότι δεν έχει καταργηθεί ρητώς νοµοθετικά.

Από το 2002, έτος πλήρους εφαρµογής της Διεθνούς Σύµβασης STCW 1978 και της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, δεν απονέµονται Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε αποστράτους του Π.Ν., Λ.Σ. και σε άλλες ειδικές κατηγορίες, επειδή η σχετική ρύθµιση έρχεται ολοκληρωτικά σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης αυτής, η οποία καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών. Η εν λόγω Σύµβαση έχει κυρωθεί µε το ν. 1314/1983 (Α΄2) και για την εφαρµογή της έχει εκδοθεί το π.δ. 243/1998 (Α΄181), όπως ισχύει.

Με την υπ’ αριθµ. 1282/2008 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε κατόπιν άσκησης σχετικής αίτησης ακύρωσης, κρίθηκε ότι το δικαίωµα των προερχοµένων από το Πολεµικό Ναυτικό αξιωµατικών να εντάσσονται στον αντίστοιχο βαθµό Πλοιάρχου του Ε- µπορικού Ναυτικού, τελεί υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της διαδικασίας ελέγχου και εκπαίδευσης που προβλέπονται από το καθεστώς της Σύµβασης, όπως αυτές εξειδικεύονται µε το π.δ. 243/1998, για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Σύµβασης.

Εποµένως, υποχρεούται η διοίκηση, εφόσον υπάρχει σχετικό περί αυτού αίτηµα, να υποβάλει και τον εν λόγω ενδιαφερόµενο απόστρατο του Πολεµικού Ναυτικού στην ανωτέρω  διαγραφόµενη από το π.δ. 243/1998 διαδικασία εκπαίδευσης και ελέγχου για τη χορήγηση του σχετικού αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.

Ενόψει των ανωτέρω και κατ’ εφαρµογή των αρχών της χρηστής και εύρυθµης λειτουργίας της Διοίκησης και της ανάγκης ορθής ερµηνείας και εφαρµογής του νόµου, µε την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 31 παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού, µε προεδρικό διάταγµα, των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας από τους αξιωµατικούς που προέρχονται από το Πολεµικό Ναυτικό ή το Λιµενικό Σώµα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύµβαση STCW 1978, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί από τον κυρωτικό αυτής ν. 1314/1983 (Α΄2) και τις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις. Το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας (ο οποίος είναι αρµόδιος για ζητήµατα που αφορούν στο προσωπικό του Πολεµικού Ναυτικού) και Ναυτιλίας και Αιγαίου (λόγω αρµοδιότητάς του επί  ζητηµάτων αδειών ναυτικής ικανότητας στο Εµπορικό Ναυτικό), ώστε να επιτευχθεί η τυποποίηση και η πιστοποίηση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Διεθνή Σύµβαση STCW 1978.»

Αντί λοιπόν να περιοριστεί στα συγκεκριμένα επιτασσόμενα θέματα, το ΠΝ άλλαξε τα δικαιώματα απόκτησης πτυχίων (ΑΝΙ), των αποστράτων αξιωματικών,  επι τα χείρω.

Δηλαδή αξιωματικοί στον ανώτερο βαθμό και με πάνω από 35 χρόνια υπηρεσίας να παίρνουν το πτυχίο Πλοιάρχου Γ΄ ή Μηχανικού Γ΄  του Ε.Ν.

Αν αληθεύουν όλα αυτά απορώ με τον Α/ΓΕΝ, ο οποίος είναι γνωστός για την ναυτοσύνη του, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, πως δέχτηκε να είναι στην ίδια θέση και να του αναγνωρίζουν τα ίδια προσόντα, με τον απόφοιτο της σχολής του Ε.Ν. και μάλιστα όταν πρόσφατα το ναυτικό μας βρέθηκε άξια στην όγδοη θέση παγκοσμίως!

Δηλαδή κ. Αρχηγέ και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, πτυχίο Γ’ πλοιάρχου θα ελάμβανε σύμφωνα με το υπό έκδοση ΠΔ;

Αλλά εκείνος και πολλοί άλλοι ήταν τυχεροί για τι το μέχρι τώρα ΒΔ, τους έδινε το πτυχίο Πλοιάρχου Α΄, και έτσι πολλοί αξιωματικοί μπόρεσαν και εργάστηκαν την περίοδο της επταετίας ως καπετάνιοι στο Ε.Ν. (Παππάς, Θεμελίδης, κ.α.).

Εάν αληθεύουν οι φήμες αυτές θα πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί οι αξιωματικοί, που συντέλεσαν στην έκδοση του ΠΔ.

Η ΕΑΑΝ θα έπρεπε να είχε ποιο ενεργό ρόλο και να παρέμβει άμεσα ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματα των μελών της.

Ποτέ δεν είναι αργά για αποκατάσταση της επικείμενης προσβολής και αδικίας που πρόκειται να επέλθει  σε όσους με αγάπη και πίστη υπηρέτησαν ευδόκιμα το ΠΝ.

*Ο Παν. Σταμάτης είναι συγγραφέας και αξιωματικός ΠΝ.

Ο Πάρις Καρβουνόπουλος είναι δημοσιογράφος από το 1986. Από το 1993 καλύπτει το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Εργάστηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από το 1991 ως το 2015. Επικεφαλής της ιστοσελίδας Onalert.gr από το 2010 ως τον Ιανουάριο του 2016. Σήμερα είναι στρατιωτικός συντάκτης της Real News και συνεργάτης του Reuters . Επικεφαλής του Militaire.gr από τις 29 Φεβρουαρίου 2016